Zuletzt geändert: 17. 01. 2023 (Konkordanzen), 11. 12. 2022 (Scripts)

Musik für Lauteninstrumente
Eine Datenbank von Peter Steur und Markus Lutz

Impressum/Kontakt

Datenschutzerklärung

Deutsch English

Die Seite wird aufgebaut, bitte warten!

 Alle Quellen

<<   D-Bsa4060   >>
<<  In den Einträgen blättern   >>

Einträge 1 bis 10 von 343 Einträgen (343 Stücke) werden angezeigt.

Verwendete Filter:
Instrumente = all,
Quelle = D-Bsa4060.


D-Bsa SA 4060
Bibliothek: Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (Sing-Akademie)
Quelle online

D-Bsa4060 hat 343 Stücke


1
Prelude (Anonym)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 2r
2
Allemande du Mons: Launay (de Launay)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 2v
Conc_4522 (1)1. D-RpAN62 / 8v  
3
Courante du Mons: Launay (de Launay)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 2av
4
Courante du mème (de Launay)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 3v
5
Sarabande du Mème (H. de Launay)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 4v
Conc_1990 (3)1. D-LEm6-24 / 144v (#222)]   | 2. D-RpAN62 / 13v   | 3. GB-Ob576 / 28  
6
Allemande de Mons: Gaut: le vieux (F.Dufault, CLFDuf, N°110)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 5v
Conc_1187 (5)1. A-ETgoëssI / 102v (#101 b dur)   | 2. D-LEm6-24 / 122v (#188 a moll)   | 3. GB-LbmSloane / 4r (a moll)   | 4. RUS-SPanON124 / 93v (#181 a moll)  cf. GB-LbmSloane / 101v  
7
Canarie de Mons: Gautier le vieux (Du But Le Fils or V.Gaultier, CLFDub, N°125 - CLFVGa, N°55)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 6v
Conc_156 (7)1. B-Br276 / 28v   | 2. F-B279152 / 58   | 3. F-B279153 / 118   | 4. F-PnThII / 47v   | 5. F-PnVm7-370 / 25v   | 6. F-PnVmb7 / 41 (DuBut)   | 7. GB-Ob617 / 64  

Contrepartie: Conc_4262
8
Couran Gautier (V.Gaultier, CLFVGa, N°33 - CLFVGa, N°80)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 7v
Conc_40 (15)1. A-KlaM73 / 63r (violin)   | 2. A-Wgm7763-92 / 35v (#40)   | 3. A-Wn17706 / 15v (#47)   | 4. B-Bc5616 / 6v   | 5. D-B40601 / 77v (#59)   | 6. D-DS1655 / 41v (#46)   | 7. D-LEm6-24 / 141v (#219)   | 8. D-SWl_640 / 54 (Angélique)   | 9. F-AIXm17 / 112r (2, #201)   | 10. F-Pn89ter / 61v (Clav)   | 11. F-Pn823 / 97v (#79)   | 12. F-PnVmb7 / 25 (#21, La petite Bergère)   | 13. GB-LANh / D2v   | 14. GB-Ob617 / 16   | 15. Perrine1680 / 68  
9
Double (Ennemond Gaultier)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 8v
10
Sarab: (Du But, CLFDub, N°103)
a-Moll    –   D-Bsa4060 / 9v
Conc_427 (4)1. D-B40601 / 69v   | 2. D-LEm6-24 / 150v (#229)   | 3. D-SWl_641 / 127 (#58)   | 4. US-CAh174 / 22  

<<  In den Einträgen blättern   >>
<<   D-Bsa4060   >>


  Copyright © 2009-2023 Peter Steur, Markus Lutz